ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Нормативни документи

Прикачени документи

План за дейсностт на библиотеката
Етичен кодекс на училищната общност
План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците
Политика за развитие на училищната общност
Политика за подкрепа за личностното развитие на детето и ученика
План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилие между учениците
План за дейността на училищната комисия по кариерно ориентиране на учениците
Политика за утвърждаване на позитивната дисциплина
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците
Единни правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците
План за квалификационна дейност
Правилник за дейността
Вътрешни правила за квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа
План за дейността на координационния съвет
Годишна училищна програма - ЦОУД
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за вътрешния трудов ред
Правила за мрежова и информационна сигурност
План за действие при киберинциденти, за връщане на системите в предишното им състояние и за техническа профилактика
Противоепидемични мерки
Програма за гражданското, здравно, екологично и интеркултурно образование
Политика за изграждане на позитивен организационен климат
План за работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците
План на медийната комисия
Механизъм за предотвратяване и намаляване на отсъствията на учениците от училище
Мерки за повишаване качеството на образование
План за превенция на ранно напускане на учениците от училище
Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи
Училищен спортен календар