ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Нормативни документи

Прикачени документи

Правилник за дейността
Годишна училищна програма - ЦОУД
Противоепидемични мерки
Програма за гражданското, здравно, екологично и интеркултурно образование
Правилник за вътрешния трудов ред
План за дейсностт на библиотеката
Единни правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците
Политика за изграждане на позитивен организационен климат
Политика за утвърждаване на позитивната дисциплина
Политика за развитие на училищната общност
План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците
Политика за подкрепа за личностното развитие на детето и ученика
План за работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците
План на медийната комисия
План за квалификационна дейност
План за дейността на училищната комисия по кариерно ориентиране на учениците
План за дейността на координационния съвет
Механизъм за предотвратяване и намаляване на отсъствията на учениците от училище
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилие между учениците
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО
Мерки за повишаване качеството на образование
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците
План за превенция на ранно напускане на учениците от училище
Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи
Училищен спортен календар
Етичен кодекс на училищната общност