ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

Проект BG05M2OP001-3.018-0001-C01 "Подкрепа за приобщаващото образование"

През учебната 2023/2024 година ОУ „Христо Ботев“ участва в реализирането на дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“. Предоставена е допълнителна подкрепа за личностно развитие на 28 ученици от начален и прогимназиален етап от педагогически специалисти , на които е възложено изпълнението на дейност 5 от проекта.
В рамките на проекта са закупени софтуерни продукти за допълваща и алтернативна комуникация и контрол на компютър с поглед и специализиран софтуер, които биха осигурили възможност на ученици със специални образователни потребности да развият нужните умения, за да общуват, да учат и да се развиват. Дооборудван е специализиран кабинет за който са закупени дидактически материали със специфични конфигурации и характерситики, необходими за предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, ученици в риск и превенция на проблемно поведение.