ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

Проект BG05M2OP001-3.018-0001-C01 "Подкрепа за приобщаващото образование"

В ОУ „Христо Ботев“ се изпълняват дейности по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", който е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Училището участва в дейност 4 – „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително за специализирани кабинети и помещения“. През учебната 2021/2022 г. е извършено  базово оборудване на специализиран кабинет, за който са закупени материали и консумативи със специфични конфигурации и характерситики, необходими за предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца/ученици от следните целеви групи: ученици със специални образователни потребности  за допълнителна подкрепа за линостно развитие и ученици в риск и превенция на поведение за обща подкрепа за личностно развитие.

 В дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“, са включени 25 ученици от 1 до 7 клас, с които работи психолог, назначен по проекта.