ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

В ОУ „Христо Ботев“ дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" стартират през учебната 2018/2019 г.  с групи за допълнително обучение по учебните предмети: български език и литература, математика и английски език. В Дейност 3 “Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание“, са обхванати 184 ученици от 1 до 7 клас, които получават удостоверения за успешно завършено обучение.

През 2019/2020 г. в Дейност 3 на проекта , групите за допълнително обучение се изпълняват по следните учебни предмети: български език и литература  и математика . Участие вземат 221 ученици от 1 до 7 клас , които успешно преминават обучението. През същата учебна година ОУ “Христо Ботев“ участва и в Дейност 6 на проект „Подкрепа за успех“ – „Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране на учениците от прогимназиален етап на основното образование, посредством центровете за подкрепа на личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е приложимо“.  Участие вземат 152 ученици от 5 и 7 клас, които успешно преминават обучението и полуават удостоверение.

През учебната 2020/2021 г. училището отново осъществява допълнителни обучения по български език и литература, математика и английски език в Дейност 3 на проекта , където  са обхванати 132 ученици от 2 до 7 клас, които успешно завършват обученията. В Дейност 6 на проекта са издадени  150 удостоверения на ученици от 5 и 7 клас, които се представят успешно по време на занятията.