ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Обществен съвет

Дневен ред на събрание за избор на представители на родителите на ученици от ОУ "Христо Ботев" за участие в ситуирането на Обществен съвет към училището - първи етап:

 1. Запознаване с основните аспекти при създаването, устройството и дейността на обществения съвет;
 2. Избор на двама представители на родителите за участие във втори етап за излъчване на състав на Обществения съвет;
 3. Разни;

 

Правомощията на Обществения съвет са следните:

 1. Одобрява стратегията за развитие на ОУ „Христо Ботев“ и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училището, и инспектирането на училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6.  Съгласува училищния учебен план;
 7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;      
 8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. Дава становище по училищния план-прием;
 11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“;
 13. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас;
 14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието- Варна или на министъра на образованието и науката.

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Прикачени документи

Протокол №9 от 11.07.2024 г.
Протокол №8 от 03.06.2024 г.
Протокол №7 от 11.04.2024 г.
Протокол №6 от 20.02.2024 г.
Протокол №5 от 13.02.2024 г.
Протокол №4 от 30.01.2024 г.
Протокол №3 от 15.01.2024 г.
Протокол №2 от 01.12.2023 г.
Протокол №1 от 13.10.2023 г.
Протокол №10 от 13.09.2023 г.
Протокол №9 от 13.09.2023 г.
Протокол №8 от 28.08.2023 г.
Протокол №7 от 11.07.2023 г.
Заповед - Поименния състав на обществения съвет към ОУ "Христо Ботев"
Протокол №6 от 05.06.2023 г.
Протокол №5 от 05.04.2023 г.
Протокол №4 от 24.03.2023 г.
Протокол №3 от 10.03.2023 г.
Заповед - Промяна на член
Протокол №2 от 06.02.2023 г.
Протокол №1 от 06.02.2023 г.
Заповед - създаване на ОС
Заповед - утвърждаване брой на членовете
Заповед - техническо лице
Протокол №3 от 17.01.2023 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №2 от 21.11.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №1 от 12.10.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №11 от 09.09.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №10 от 06.07.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №9 от 21.06.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №8 от 23.05.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Отчет за дейността на Общестения съвет към ОУ "Христо Ботев" за учебната 2021-2022
Отчет за дейността на Общестения съвет към ОУ "Христо Ботев" за учебната 2020-2021
Протокол №7 от 13.04.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №6 от 09.03.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №5 от 27.01.2022 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №4 от 04.12.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №3 от 08.11.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №2 от 12.10.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №1 от 30.09.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №18 от 10.09.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №16 от 15.07.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №15 от 28.06.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №14 от 19.04.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №13 от 13.04.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №12 от 24.03.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №11 от 09.03.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №10 от 15.01.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №9 от 27.11.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №8 от 12.11.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №7 от 15.10.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №6 от 09.09.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №5 от 15.04.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №4 от 05.03.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №3 от 27.01.2020 г.за проведено заседание на Обществения съвет
Протокол №2 от 27.01.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет
Заповед на Директора за определяне на състава на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“
Протокол №1 от 27.01.2020 г. за проведено събрание за ситуиране на нов Обществен съвет