ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" През учебната 2022/2023 г. училището отново участва в дейност 2 „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“, и дейност 4 – „Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда“. В сформираните групи участват 50 ученици от първи клас – и техните родители. Темите на обучение са „Видове платформи за обучение в електронна среда и функционалностите им“ и „MS Teams & Shkolo”. Ръководители на групите са учители по информационни технологии.