ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" През учебната 2023/2024 г. училището отново участва в дейност 2 „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда” и са сформирани 12 групи с ученици от първи клас. В дейност 4 – „Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда“ са сформирани 12 групи с родители на ученици от първи клас. Темите на обучение са „Видове платформи за обучение в електронна среда и функционалностите им“ и „MS Teams & Shkolo”. Ръководители на групите са учители по информационни технологии. В рамките на проекта са проведени обучителни тренинги във всички паралелки от първи до седми клас с цел повишаване на социално- емоционалните умения на учениците при кризисни ситуации. Лектори бяха инспектори от ГД ПБЗН и психолог от сдружение на „Младите психолози в България“.