ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Индикативен списък на услуги

Прикачени документи

Приемане и преместване на ученици в държавните и общинските училища
Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
Приемане на ученици в пети клас по училищен прием
Приемане на ученици в осми клас в непрофилирани училища
Приемане на ученици, завършили първи гимназиален етап на средното образование от обединени училища в девети клас в непрофилираните училища-профилирани и професионални гимназии и средни училища на места, определени по допълнителен държавен план-прием
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование-удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионлна квалификация
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
Издаване на Удостоверениеза завършено предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училище на чужда държава
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование
Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование