ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

В ОУ „Христо Ботев“ се реализират дейности по проект BG05M2OP001- 2.012-0001 "Образование за утрешния ден", които целят повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците.

През учебната 2023/2024 година училището участва в Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“, като са сформирани две групи:
Група „IT откриватели” с участие на ученици от втори клас;
Група „Lego4education” с участие на ученици от шести клас;
В поддейност 3.4. „Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ“ участват 40 педагогически специалисти в частично присъствена форма на обучение на тема „Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитални компетентности“.