ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Библиотека

 ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЧКАТА НА УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА- ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ВАРНА

Училището разполага с библиотека от 40-те години.

 Първите книги, записани в инвентарната книга са издадени през 1943 година. Те до днес се пазят като реликва в библиотеката!

Библиотеката  разполага с над 14000 библиотечни  единици: учебно-помощна, художествена и справочна  литература,   CD и видео касети,  учебна и методическа литература, подредени в строг библиотечен ред .

 • Повече от 350 читатели- ученици и близо 40 учители и административен персонал на училището са читатели в библиотеката.

За да функционира  е приет:

I.ПРАВИЛНИК НА УЧИЛИЩНАТА  БИБЛИОТЕКА •

Глава ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ •

 Член 1 • (1) Всеки учащ и служител в ОУ „Христо Ботев“- Варна има право да ползва услугите на училищната библиотека.

 • (2) Ползването услугите на училищната библиотека е безплатно.
 • Член 2 • (1) Правилата за вътрешния ред на библиотеката са изготвени съобразно изискванията на два нормативни документа, влезли в сила от 01.01.1995 г.:
 • Типови правила за обслужване на читателите
 • Наредба за запазване на библиотечните фондове
 • (2) Тези правила се отнасят за всички библиотеки на единната библиотечна система в Република България и се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.
 • Член 3 • (1) Сключването на договора с читателя се установява с писмен документ: читателски картон, заемна бележка. Документът се подписва от читателя.
 • (2) В читателския картон се съдържат следните данни: • относно читателя: собствено, бащино и фамилно име, адрес, година на раждане (за ученици), дата на издаване на документа; • относно заетия библиотечен документ: автор, заглавие, инвентарен номер, дата на връщане, подпис на читателя при получаване, подпис на библиотекаря при връщане.
 • (3) На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателите, попълнили тези документи, поемат материална отговорност, чието неизпълнение води до санкциониране или до отнемане правото да ползват услугите на библиотеката временно или за постоянно.
 • (4) Заплащането на повредени или изгубени библиотечни документи - на основание заповед 2221/23.12.1997 г. на Община Варна, съгласно приета методика с ПМС 433/1997 г. за ревалоризация.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ •

 Член 4 • (1) Читателите имат право:

 • при записване в библиотеката задължително да получат информация за правилата, на които се подчинява обслужването в библиотеката;
 • да ползват библиотеката в удобно за тях време, съобразно работното време и учебните смени;
 • да заемат библиотечни документи за дома или в читалнята на библиотеката;
 • да получават библиографска справка за дадена тема; • да ползват справочно-библиографския фонд на библиотеката;
 • да участват в провежданите от библиотеката инициативи;
 • да даряват книги или парични средства за обогатяване на библиотечния фонд.
 • (2) Читателите са задължени:
 • да пазят чисти заетите документи, да не ги повреждат или подчертават текста, да не късат листи или водят бележки по тях;
 • да не предоставят на други лица заетите от тях библиотечни документи;
 • да връщат библиотечните документи в срок, отбелязан в читателската карта и датника;
 • да не нарушават начина на подреждане на фондовете за свободен достъп;
 • да пазят ред и тишина в библиотеката, да не влизат със закуска и напитки.
 • (3) При напускане на учебното заведение читателят е длъжен да се издължи на библиотеката, за което получава документ, че не й дължи нищо.
 • (4) При промяна на адресната регистрация читателят уведомява библиотекаря за актуализиране на читателския картон. •

 

 Глава ЗАЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПОЛЗВАНЕ НА ЧИТАЛНЯ •

 Член 5 • (1) Читателите заемат за дома не повече от три библиотечни документа в срок от три седмици. •

 (2) Читателите не могат да заемат за дома, а ползват единствено в читалня следните библиотечни документи: справочници; • енциклопедии, речници, единични екземпляри по дадена тема; скъпи и редки екземпляри; • периодични издания.

 • (3) Методическите материали за преподавателския състав се заемат за срок от една учебна година. Изгубените учебници се възстановяват с идентични екземпляри или се заплащат по пазарни цени.
 • (4) Получаването на заведените в библиотеката учебници по чужди езици става за една учебна година, лично от учителите по съответния език срещу списъци и подпис на всеки ученик за получен учебник. Същите се връщат в края на учебната година по списък.