ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна
Иновативно училище
Основно меню

Годишен план за дейността на училищна библиотека „Христо Ботев“

за 2022 / 2023 учебна година.

  1. Организация на работата:

Изграждане на автоматизирано библиотечно обслужване чрез електронен каталог, поддържане на информационния поток в училищната библиотека;

Начинания за популяризиране на библиотекатапосещение на паралелките,  рекламни плакати, списъци на нова литература и т. н.;

Провеждане на библиотечни дейности,свързани с исторически събития, общественозначими инициативи, отбелязване на празници;

Подкрепа за личностно развитие на учениците: откриване на деца с изявени литературни дарби и създаване на условия за тяхната изява на училищно и извънучилищно ниво.

Популяризиране на училищната библиотека чрез информация за нейната дейност в местните печатни, електронни медии и в сайта на училището.

  • Управление на библиотечния фонд:

Набавяне на нова и актуална детска художествена литература;

Отразяване на отчисленията в инвентарните книги и библиотечния каталог.

Търсене на начини за набавяне на нова  методическа и педагогическа литература;

Търсене на нови  проекти за обогатяване  на фонда на библиотеката, ново оборудване  и нови информационни възможности;

  • Библиотечно обслужване:

Поставяне на условни обозначения на читателските карти за стимулиране на децата с добра четивна техника и висока читателска активност;

Индивидуални беседи с ученици при посещение в библиотеката;

Запознаване на новите ученици с правилата за ползване на библиотеката;

Изготвяне на грамоти за отличаване на най – активните читатели и учениците, подарили книги на училищната библиотека ;

Изготвяне на витрини и изложби по повод паметни дати, бележити събития, календарни празници;

Индивидуална работа с читателите - беседи при посещение на ученици;

Помощ при избор на четиво: консултации при търсене и подбор на информация.

Препоръчителни списъци на литература за лятно четене;

Отразяване в счетоводните документи на информация за постъпили, отписани и анулирани учебници.

Запознаване с  нови нормативни документи, методическа и педагогическа литература, нови учебници, указания и други документи в областта на образованието, поддържаща квалификация на библиотекаря.